Behöver ni ha ett samboavtal?

18.05.2020

Har ni ett samboavtal?

Som nämnts i vår tidigare artikel så står det i sambolagen att bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk ska delas lika oavsett vem som har betalat vad eller vem som står på kontraktet. Som sambor kan ni genom ett juridiskt dokument, så kallat samboavtal, bestämma att helt eller delvis avvika från sambolagens regler.

Ett så kallat samboavtal är ett avtal som två sambor frivilligt har skrivit för att avtala bort sambolagens bestämmelser om att gemensam bostad och bohag ska delas. Med ett samboavtal kan ni ha avtalat om att viss egendom inte ska ingå vid en separation och bodelning. I avtalet kan man till och med avtala om att en bodelning överhuvudtaget inte ska ske. Till exempel kan egendom som både bostad och bohag skyddas från bodelning vilket får innebörden av att egendomen inte delas lika mellan samborna utan att man istället ser till ägandeförhållandet.

För att samboavtalet ska vara giltigt ska avtalet vara skriftligt och undertecknat av er båda. Däremot krävs inga vittnen vilket många tror och det ska inte heller registreras. Även om lagen inte ställer krav på vittnen kan det alltid vara bra att samboavtalet bevittnas för att undvika framtida tvister eller oklarheter avseende samboavtalets äkthet.

Samboavtal
Samboavtal

När ett samboförhållande tar slut ska parterna dela upp saker och bostad och för att underlätta kan man skriva ett samboavtal som reglerar vem som ska få vad. Om ni inte har ett samboavtal så gäller sambolagens regler fullt ut vilket innebär att ni kommer dela lika på allt som är samboegendom. Det kan få till följd att du eller din partner kan förlora en stor del av den egendom som ni tycker är eran eller som ni själva har betalat för. Som nämnts ovan så är de två enda kraven på ett samboavtal att det ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Men det kan vara andra omständigheter som kan göra att hela eller delar av samboavtalet kan komma att vara ogiltigt. I samboavtalet ska endast regleras om bodelning ska ske eller inte enligt sambolagen eller/och vilken samboegendom som ska eller inte ska ingå i bodelningen. Man ska med andra ord inte skriva i samboavtalet att äktenskapsbalkens regler som reglerar vad som gäller mellan makar ska gälla eller att samboavtalet inte ska gälla vid en separation utan bara vid dödsfall. Vad som ska gälla för annan egendom än samboegendom ska inte heller stå i samboavtalet utan istället får samborna skriva exempelvis ett gåvobrev sinsemellan avseende den egendomen.

Om ett samboavtal är helt orimligt skrivet kan det komma att ändras av en domstol. Därför kan det vara en bra idé att ta hjälp av en jurist om man vill skriva ett avtal så slipper man eventuella framtida oklarheter. 

Många tror att ett samboavtal även gäller om någon av er skulle dö. Så är till mångas förvåning inte fallet. Par som är gifta ärver varandra enligt lag men sambor ärver inte varandra och det spelar ingen roll om ni har varit tillsammans hela livet och har barn ihop. Om ni vill ärva varandra krävs istället ett testamente. Ett uppmärksammat fall när det gäller en uppslitande arvskonflikt var när författaren Stieg Larsson gick bort. Han hade levt med sin sambo under många år och trots detta fick hon inte ett öre när han gick bort på grund av att de inte hade skrivit något testamente. Därför bör sambor skriva testamente om de vill reglera vad som ska gälla den dagen någon av dem inte längre finns i livet. 

Om ni har velat hålla era ekonomiska förhållanden helt isär genom att ni har skrivit ett samboavtal enligt konstens alla regler är det första ni bör göra att se till vad som står i avtalet vid en separation. Förutsatt att samboavtalet inte kan anses oskäligt är det avtalet som reglerar vad som nu ska gälla mellan er. Finns inget samboavtal är det istället sambolagens regler som blir tillämpliga på bodelningen.

Samboavtal
Samboavtal

Bodelning

När sambopar separerar reglerar sambolagen att samboegendomen ska delas lika. Det vill säga gemensam bostad och gemensamt bohag som införskaffats för att användas gemensamt. All annan egendom faller utanför bodelningen såsom bil, fritidshus, banksparande, aktier, smycken med mera.

Bodelningsreglerna gäller endast bostad och bohag som samborna under sambotiden skaffat till det gemensamma boendet. En fråga jag ofta får är om det spelar någon roll vem som har betalat för sakerna eller bostaden och det korta svaret på den frågan är nej det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vem som har betalat bostaden eller egendomen vilket kan låta konstigt. Men vad man ska tänka på är att sambolagens regler om bodelning inte blir tillämpliga om den ena parten har flyttat in i den andres bostad. Bostaden har ju inte skaffats för att användas av samborna gemensamt och är därför inte heller samboegendom. Detta gäller även om samborna delar på amorteringar, försäkringar och andra kostnader. För de fall då denna lägenheten sen skulle säljas för att samborna skulle skaffa en ny gemensam bostad så ska den nya bostaden ingå vid en framtida bodelning. 

När ett samboförhållande upphör kan någon av parterna begära att bodelning ska ske. Detta gäller både vid en separation samt vid dödsfall och av förklarliga skäl är det i det vid dödsfall bara den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Därför kan den avlidnes arvingar aldrig göra en sådan begäran om bodelning. För det fall ingen begär bodelning, behåller samborna sin egen egendom. Vid dödsfall ska kvarlevande sambo göra en begäran om bodelning senast när bouppteckningen ska göras. Detsamma gäller om en sambo dör inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. 

Om ni är helt överens behöver ni inte göra någon formell bodelning utan ni kan dela upp era saker precis hur ni vill. Enligt sambolagen finns inget krav på att ni måste göra en bodelning men det kan vara en fördel då in upplöser era ekonomiska förehavanden. Om en sambo vill begära bodelning ska denne göra detta senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. För det fall en sambo begär bodelning ska den andre sambon gå med på detta och får inte försvåra eller vägra en sådan.