Vad ska du tänka på när du gifter dig?

18.05.2020

Vad du bör tänka på innan du gifter dig


Hindersprövning

Om ni går i giftastankar finns det en del saker att fundera igenom innan ni säger JA till varandra. Först och främst måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket innan ni kan gifta er. Hindersprövning är en lagstadgad undersökning som alltid måste göras för att undersöka om två personer får gifta sig. Då kontrolleras att ni är gamla nog, att ni är ogifta och inte nära släkt med varandra. När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och då ska vigseln ske mellan er inom fyra månader. Rent juridiskt spelar det ingen roll om ni väljer att gifta er borgligt eller i kyrkan. För att giftermålet ska vara giltigt krävs det att parterna som ingår äktenskapet samtycker till detta och att minst två vittnen förutom den som förrättar vigseln är närvarande.

GIFTORÄTT - STÖRSTA SKILLNADEN MELLAN ATT VARA GIFT OCH SAMBO 

Att vara gift skiljer sig i juridisk mening på flera sätt från att vara sambo. Genom äktenskapet blir makarnas egendom som huvudregel så kallat giftorättsgods. Undantaget för när egendom inte blir giftorättsgods är om egendomen genom arv, gåva eller äktenskapsförord ska förbli enskild. Vid till exempel en skilsmässa kommer allt giftorättsgods att, efter avdrag från skulder, delas lika mellan makarna. Detta sker genom en så kallad bodelning. Precis som sambor kan gifta makar ha en gemensam ekonomi. Till exempel har många par ett gemensamt sparkonto eller andra gemensamma konton och betalkort. Även om ni inte har skrivit något äktenskapsförord anses ni fortfarande vara två ekonomiskt självständiga individer. Med andra ord bestämmer ni själva över vad ni vill köpa och äga både före och efter äktenskapets ingående. Bara för att man gifter sig blir man inte helt livegen när det kommer till ekonomiska beslut, och inte heller måste ni vara överens om alla inköp. 


Giftorätten utgör ingen äganderätt till den andra partens egendom, utan den medför endast att makarna har rätt till hälften om äktenskapet upplöses. Den summa som de har rätt till beräknas efter värdet på makarnas alla tillgångar efter avdrag för skulder. Giftorätten omfattar även sådant personerna skaffat var för sig före äktenskapet. Makar har i och med giftermålet i de allra flesta fall giftorätt i varandras egendom. Om man vill undvika att dela allt på hälften bör man skriva ett äktenskapsförord (mer om detta längre fram). 

Enskild egendom
Enskild egendom

ENSKILD EGENDOM - ALLT SOM INTE ÄR GIFTORÄTT 

All egendom som inte är giftorättsgods i ett äktenskap kallas för enskild egendom. Om ett par har gift sig så är all deras egendom som huvudregel giftorättsgods. Men deras egendom kan bli enskild egendom i följande fall: 


• De bestämmer sig för att skriva ett äktenskapsförord, i vilket de bestämmer att all eller viss egendom ska vara deras enskilda. 

• En av dem har fått en gåva av en utomstående person som bestämt att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom

• Det finns ett testamente från tredje person som ger vid handen att det som någon i paret får genom testamentet ska vara dennes enskilda egendom

• Det finns ett individuellt pensionssparande eller förmånstagarförordnande vid försäkring, där den som tecknat försäkringen bestämt att utfallande försäkringsbelopp ska vara den mottagande makens enskilda egendom

• Om en i paret till exempel skulle få en bil i gåva med villkoret att den ska vara hans eller hennes enskilda egendom, så blir de pengar som hen får om hen säljer bilen även hens enskilda egendom.

Det vanligaste är att den avkastning som makarna får från den enskilda egendomen är giftorättsgods. 

6 tips inför giftermålet 

1. Tänk över hur ert giftermål kommer att påverka er ekonomiska situation. 

2. Bestäm om ni ska ha ett äktenskapsförord eller inte. 

3. Om ni skriver ett äktenskapsförord så glöm inte att det ska upprättas skriftligt och registreras. 

4. Se över hur er arvsrättsliga situation skulle se ut om någon av er dör. 

5. Har ni särkullsbarn kan det vara en god idé att skriva ett testamente. 

6. Se över era försäkringar så att ni har en klar bild av vad dessa omfattar. 


Ordlista

Bodelning - Detta betyder att makarna efter en skilsmässa delar upp sin egendom mellan sig. Det är med andra ord den delning av "boet" som ska ske vid äktenskapets upplösning. Giftorättsgodset ska i samband med äktenskapets upplösning delas lika mellan makarna, genom bodelningen. En bodelning ska även ske om den ena maken dör. 

Bodelningsavtal - Då en bodelning mellan makarna har skett ska ett formellt skriftligt bodelningsavtal skrivas för att bodelningen ska vara giltig. Alla tillgångar som inte är enskild egendom genom villkor i gåva eller testamente ska tas upp i bodelningsavtalet. 

Enskild egendom - Om makar inte vill att egendom ska ingå i giftorättsgodset kan de skriva ett äktenskapsförord. Väljer makarna att skriva ett äktenskapsförord så undantas den enskilda egendomen från en bodelning vid skilsmässa. Även egendom som makarna har fått i arv eller gåvor kan vara makarnas enskilda egendom om ett sådant villkor ställts upp för gåvo- eller arvsegendomen i till exempel ett testamente. 

Giftorättsgods - Detta begrepp syftar på all egendom som båda makarna i ett äktenskap har anspråk på, oavsett vem som äger den. All egendom som båda makarna äger är som huvudregel giftorättsgods. 

Hindersprövning - En lagstadgad undersökning som alltid måste göras om två personer ska gifta sig. 

Äktenskapsförord - Genom att makar skriver ett äktenskapsförord kan de bestämma att vissa ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en skilsmässa.