Med gåvor kan du planera inför framtiden 

18.05.2020

MED GÅVOR KAN DU PLANERA INFÖR FRAMTIDEN


Att planera inför en framtid då du inte längre finns kan kännas både svårt och surrealistiskt. Men oavsett om du är pensionär eller i trettioårsåldern bör du sätta dig ner och tänka över vad som är viktigt för dig och din familj om något skulle hända. Kanske vet du hur du vill att ditt arv ska fördelas? Att ge någon en gåva kan vara ett bra sätt att planera inför framtiden. 

Gåvor 

När du har börjat tänka på framtiden kanske du känner att du vill ge saker till dina anhöriga när du fortfarande är i livet. En gåva ska överlämnas frivilligt och utan krav på motprestation från den person som du ger gåvan till. Du kan ge bort både lös och fast egendom. Lös egendom är till exempel tavlor, smycken, aktier och bilar med mera. Med fast egendom menas mark och fastigheter. Om du vill ge bort lös egendom krävs inga papper och det ställs inga direkta formkrav. Däremot är det möjligt att den som får gåvan vill att ni dokumenterar detta för att hen ska kunna visa sin äganderätt. 

Om du vill ge bort en gåva som ska vara villkorad - till exempel om du vill att gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom - kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev, även om lagen inte kräver det. Vill du till exempel ge bort smycken som funnit i släkten till din brorsdotter och är mån om att dessa smycken ska stanna i släkten, bör du skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet ska du förtydliga att du vill att det ska vara brorsdotterns enskilda egendom. Detta för att undvika att brorsdottern vid en eventuell skilsmässa är tvungen att dela på smyckena med sin före detta man. För fast egendom däremot (om du till exempel vill ge bort en tomträtt eller bostadsrätt) måste du skriva ett gåvobrev. 

Om du vill ge bort en fastighet är det viktigt att gåvobrevet innehåller följande:
• En tydlig beskrivning av fastigheten. 

• Dina personuppgifter. 

• Mottagarens personuppgifter. 

• Om några särskilda villkor ska gälla för gåvan. 

• Både givarens och mottagarens underskrifter. 

• Era namnteckningar ska bevittnas. 

• Om du är gift och gåvan ingår i er giftorätt ska din äkta hälft ge sitt samtycke till gåvan.


Nu förtiden utgår ingen gåvoskatt, men reglerna om stämpelskatt finns kvar då det gäller gåva av fastighet. Stämpelskatt tas ut om inte gåvobrevet omfattar hela fastigheten, till exempel om gåvomottagaren har tagit över ett bostadslån eller köpt delar av gåvan. I sådana fall räknar man på hur stor motprestationen är rent pengamässigt. Är motprestationen (dvs. betalningen) lägre än 85 procent av fastighetens taxeringsvärde året innan gåvan mottogs tas ingen stämpelskatt ut. Är motprestationen däremot högre tas stämpelskatt ut på taxeringsvärdet eller ersättningen om denna är högre än taxeringsvärdet.

Gåvobrev kan vara en fördel i bevissynpunkt när det gäller äganderätten och då särskilda villkor ska gälla för gåvan.

VILLKOR I SAMBAND MED GÅVA 

Det är inte ovanligt att gåvogivaren ställer upp olika villkor när hen ger en gåva. Om du ska ge bort något kanske du vill säkra att den som får gåvan inte kan göra vad som helst med något som kanske har ett stort affektionsvärde för dig. 

De vanligaste villkoren är:
• Att du förtydligar att gåvan inte ska vara ett förskott på arv (huvudregeln vid arv är att en gåva till en bröstarvinge anses vara förskott på arv). 

• Att gåvan och eventuell avkastning ska vara gåvomottagarens enskilda egendom. 

• Att du ska ha nyttjanderätt till exempelvis en fastighet. 

• Att gåvan inte får pantsättas eller överlåtas till någon annan. 

• Ska du ge en gåva till en person som är omyndig kan du ha med ett förordnande om särskild förvaltare av gåvan.

GÅVA TILL BARN AV FÖRÄLDER 

När föräldrar ger en gåva till sina barn är den, som tidigare nämnts, ett förskott på arv om inget annat har skrivits i gåvobrevet. Om gåvan anses vara ett förskott på arv innebär det att den dras av från arvet vid bodelningen. Med andra ord minskas barnets arv med gåvans värde för att det ska bli rättvist gentemot andra syskon. Glöm därför inte att skriva in i gåvobrevet om gåvan är förskott på arv eller inte. Vill du ge en gåva till ditt barn som är omyndigt ska du samtidigt ansöka om en god man som kan förvalta gåvan. Skulle du missa detta anses gåvan inte vara fullbordad, då du som förälder juridiskt sett är mottagare av gåvan för ditt barns räkning. Eftersom du inte kan betraktas både som mottagare och givare av gåvan anses den inte fullbordad och är därmed inte skyddad från dina eventuella fordringsägare i framtiden. Om du vill ansöka om en god man som ska förvalta gåvan du vill ge dina omyndiga barn ska du vända dig till överförmyndarnämnden i din hemkommun. 


GÅVA TILL BARN AV ANNAN ÄN FÖRÄLDER 

För att ett barn ska kunna ta emot och bestämma över en gåva krävs att barnet är myndigt. Om ditt barn är omyndigt och får en gåva så blir det du som förälder som tar emot gåvan på barnets vägnar. Vill till exempel någon släkting ge en bostadsrätt, tomt eller en fastighet till ditt barn eller om barnet i samband med gåvan tar över ett lån krävs en överförmyndares samtycke till mottagandet. En överförmyndares samtycke krävs också om du tänker inteckna eller sälja en sådan gåva. Om det du vill skänka har ett större värde och barnet är under 18 år måste barnet som sagt ha en god man som tar emot gåvan för barnets räkning. Om du vill så kan du själv föreslå en god man, till exempel en släkting eller en vän. En ansökan om god man gör du hos överförmyndaren. Önskar du som gåvogivare att det du ger ska vara barnets enskilda egendom, som innebär att gåvan i framtiden inte kommer ingå i en bodelning, ska du ange detta i gåvobrevet. Vill du att det som "träder i gåvans ställe" fortfarande ska vara barnets enskilda egendom bör du även ange det. Vad innebär då detta? Jo, säg att du ger ditt barnbarn ett sommarställe i skärgården som enskild egendom. För det fall att barnbarnet skulle få för sig att sälja sommarstugan så blir betalningen "det som träder i gåvans ställe", alltså pengarna.

Vill du försäkra dig om att bara barnet och ingen annan kan komma åt de pengar som du vill ge bort? I så fall kan du förordna i gåvobrevet att en särskild förvaltare ska förvalta barnets gåva. Alternativt kan du sätta in pengarna på ett konto med överförmyndarspärr. 


Om far­ eller morföräldrar varje år ger pengar till barnet där de behåller rätten att själva disponera pengarna anses inte gåvan vara fullbordad. Om barnet som får pengarna är omyndigt disponeras kontot av föräldrarna då dessa är förmyndare. Skulle barnet få pengar som överstiger åtta prisbasbelopp (358 400 kronor år 2017) finns vissa begränsningar i fråga om vilka placeringar som föräldrarna får göra utan överförmyndarens tillstånd. Får barnet pengar från en försäkring eller i arv som överstiger två prisbasbelopp (89 600 kronor år 2017) ska pengarna alltid sättas in på ett bankkonto där överförmyndarens tillstånd krävs om pengarna ska tas ut. Kontakta överförmyndaren i din kommun för att få reda på hur du ska gå tillväga. 

GÅVA MELLAN MAKAR 

När det gäller gåvor mellan makar finns andra regler för att gåvor ska vara juridiskt giltiga. Makarna måste nämligen registrera gåvan genom att lämna in ett gåvobrev i original hos Skatteverket. Denna registrering krävs för att gåvan ska vara skyddad mot eventuella fordringsägare och utmätning. Både gåvor av lös och fast egendom ska registreras hos Skatteverket. Om du är gift och en av er vill ge bort en gåva som är giftorättsgods så måste den andre maken uttryckligt ge sitt samtycke i gåvobrevet.

Gåvoskatt är borttagen för alla gåvor som överlåts efter år 2005.