Vad gäller för sambo? 

18.05.2020

Vilka anses vara sambo?

Sambo anses ni vara enligt sambolagens definition om ni är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och ni har gemensamt hushåll. Det spelar ingen roll om ni är av samma eller olika kön, däremot får ingen av er vara gift. Ett samboförhållande uppstår när ni flyttar ihop som sambo och det inte rör sig om en alltför kortvarig förbindelse. När man pratar om att det inte ska ha varit en alltför kort förbindelse är ett riktmärke att ni ska ha bott ihop i cirka sex månader för att lagens regler ska bli tillämpliga på ert förhållande.

Samboavtal
Samboavtal


När blir sambolagen tillämplig?

För att sambolagen ska vara tillämplig ska ni alltså ha bott ihop och ni ska ha haft en gemensam permanentbostad. Ni kan mot bakgrund av detta även ha haft varsin egen bostad därutöver, men ert huvudsakliga boende ska ha varit i den gemensamma bostaden. Vart ni är folkbokförda kan fungera som bevis angående boendet men det behöver inte vara avgörande. Men i allmänhet har de flesta sambor en gemensam folkbokföringsadress. Sambolagen ställer även krav på att ni ska ha ett parförhållande och är därför inte tillämplig på två kompisar eller släktingar som bor ihop. Att man lever i ett parförhållande innebär att ni ska svara tillsammans i ett heterosexuellt eller homosexuellt förhållande. Det avses således att det i förhållandet normalt ingår sexuellt samliv. 

Vidare krävs det ytterligare att ni har haft gemensamt hushåll. Med detta menas att ni har samarbete i vardagliga sysslor, och ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i alla fall ett ekonomiskt samarbete. Därför kommer vi även i detta kapitel att gå igenom vad som gäller rent ekonomiskt er emellan och hur ni kan lösa det praktiska med er ekonomi. 

Om ni har varit sambo under tiden och ni får anses ha ett samboförhållande enligt sambolagen så upphör det inte per automatik bara för att det gemensamma boendet skulle begränsas i anledning av att den ena partens exempel skulle börja arbeta eller studera på annan ort. För det fall någon av er gör detta så kan sambolagens regler fortfarande vara tillämplig på ert förhållande.


Sammanfattningsvis: 

Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som har gemensamt hushåll. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att man ska anses vara sambo enligt sambolagen och för att dessa bestämmelser ska vara tillämpliga på ert förhållande:

 • Ni ska ha bott tillsammans stadigvarande. Det ska med andra ord inte vara en alltför kort förbindelse.
 • Ni ska ha bott tillsammans i ett parförhållande. Alltså ska ni bo tillsammans i ett förhållande där sexuellt samliv normalt ingår.
 • Ni ska ha haft ett gemensamt hushåll, vilket innebär att ni delar både på sysslor och utgifter.
samboavtal
samboavtal


Vad gäller under samboförhållandet?

Vad gäller då under samboförhållandet avseende era tillgångar och skulder. Huvudregeln är att ni under ert samboförhållande själva äger och sköter er egendom och ansvarar för era skulder. Precis som det gäller för gifta finns det vissa inskränkningar i en sambos möjligheter och rättigheter att förfoga över sin egendom. En sambo får inte mot den andres vilja sälja, ge bort eller hyra ut parets gemensamma bostad eller sälja, ge bort eller pantsätta det gemensamma bohaget. 

Om ni bor på en fastighet som bara den en av er står som lagfaren ägare på eller innehar med tomträtt så kan ni genom en anmälan till Lantmäteriet få antecknat att fastigheten är en gemensam bostad för er båda. En anteckning om att ni båda står som lagfarna ägare till fastigheten kan ge ett skydd mot att en sambo som ursprungligen stod som ägare inte ska kunna sälja eller pantsätta fastigheten mot den andres vilja.


När har ett samboförhållande upphört?

Till att börja med ska vi se när lagen anser att ett samboförhållande anses upphört. Ett samboförhållande kan upphöra på flera olika sätt till exempel om ni eller någon av er skulle gifta sig, om ni flyttar isär eller om någon av er dör. Om någon av er skulle ansöka till tingsrätten om de ska utse en bodelningsförrättare eller om rätten att få bo kvar i er gemensamma bostad som ingår i en bodelning anses också ert samboförhållande upphört. Även för det fall någon av er skulle väcka talan om att få överta en gemensam bostad som inte ingår i bodelningen anses samboförhållandet ha upphört. När ett samboförhållande upphör ska viss egendom som kallas för samboegendom, delas mellan er. Förenklat så ska denna så kallade samboegendom delas lika er emellan sedan skulder räknats av. Men mer om bodelningsprocessen längre fram.


Samboegendom

Vilken egendom är det då som omfattas vid en separation? Sambolagen reglerar bara vad som gäller avseende er gemensamma bostad och gemensamma bohag om detta har införskaffats av er för gemensam användning. Undantag från den typen av egendom görs därför vid en bodelning om en av er har fått saker i gåva, arv eller ni har fått något genom ett testamente med villkor om att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Men saker som ni har fått i gåva, arv eller testamente kan anses vara samboegendom om den av er som fick sakerna inte fick dem med villkoret att det skulle vara er enskilda egendom. Med bostad avses er permanentbostad oavsett om detta är en villa, radhus eller lägenhet. Bohaget innefattar allt som normalt tillhör ett hem som möbler, köksredskap, lösöre och hushållsmaskiner. Sambolagen är därför inte tillämplig på andra typer av egendom och omfattar därmed inte pengar, bilar, sommarstugor, båtar eller aktier. Den typen av egendom kommer inte att tas upp i er bodelning utan den av er som äger den egendomen kommer att behålla den även efter er separation. Sambolagen reglerar endast vad som ska gälla med er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag. Men något som är viktigt att känna till är att till detta räknas vad ni har förvärvat för gemensam användning, oavsett om det endast är en av er som har betalat. Avgörande är istället om egendomen när den köptes var tänkt att användas av er gemensamt. Det innebär att om du köper en TV till er gemensamma bostad så kommer det att räknas som samboegendom. 

Om någon av er ägde egendom som till exempel en soffa innan samboförhållandet och därmed inte köpte den för att ni skulle använda den gemensamt så omfattas inte soffan eller liknande egendom av sambolagen och då ska den inte heller ingå i en bodelning. Egendom som används för fritidsändamål omfattas inte heller av sambolagen och ska inte ingå i er bodelning vid en separation.

Redan när man flyttar ihop bör man tänka på vilken typ av egendom som enligt lag kommer anses vara er gemensamma egendom och som då kommer att delas er emellan vid en bodelning.


Samboavtal
Samboavtal

Övertagande av den andres bostad

Som nämnts ovan så ska er gemensamma bostad ingå vid en bodelning förutsatt att det är er permanenta bostad och att den har införskaffats för gemensamt bruk. Vid bodelning av bostaden så är tanken att man ska eftersträva att den sambon som bäst behöver bostaden ska få behålla den. Om en av er hade en bostad innan ni träffades som den andra parten flyttade in i så ska denna som huvudregel inte ingå i en bodelning. Även i fall där den gemensamma bostaden egentligen inte är samboegendom så finns en trygghetsregel. Det kan alltså finnas undantag när det gäller en sambos rätt att överta en bostad som egentligen inte ska ingå i en bodelning. Vi börjar med att klargöra vad som gäller avseende rätten att överta en bostad som är samboegendom men som tillhör den andra sambon. I de fallen får man göra en skälighetsbedömning. Huvudregeln vid en bodelning är att man har ätt att behålla det som är ens eget av samboegendomen. För att uppnå likadelning så har man istället rätt att lämna pengar till den andra sambon istället för egendom. För att få ta över en bostad som ingår i bodelningen måste det alltså bedömas som skäligt. 

Men det finns även regler om vad som ska gälla för en bostad som inte är förvärvad gemensamt och som egentligen inte ska ingå i bodelningen. Då kan med andra ord den sambon som inte äger eller står på bostaden och som inte är samboegendom, med andra ord bostaden är inte införskaffad för gemensamt bruk, ändå ha rätt att ta över den. Denna särskilda så kallade övertaganderätt gäller endast hyresrätter och bostadsrätter och alltså inte villor eller radhus. Därtill är denna regeln tvingande och går inte att avtala bort i ett samboavtal. Vad ett samboavtal är och vad som är tänkt med det kan du läsa mer om längre fram i kapitlet. Rätten att överta en bostad som inte ska ingå i bodelningen tillkommer den sambon som får anses ha störst behov av bostaden och att övertagandet i övrigt kan anses skäligt. Det vanligaste när man pratar om "störst behov" av bostaden är att den som ska bo kvar med barnen. Om ni inte har barn tillsammans gäller övertaganderätten endast om så kallade synnerliga skäl talar för det. Att synnerliga skäl ska föreligga innebär att det ska till extra omständigheter som talar för att den andra sambon ändå ska har rätt att ta över lägenheten. Ett sådant skäl skulle kunna vara att kvinnan som vill överta lägenheten är gravid. Om bostaden inte ingår i bodelningen kan den andra sambon ändå ha rätt att ta över bostaden om samborna har barn och det får anses skäligt. För det fall bostaden inte ska ingå i bodelningen och ni inte har något/några barn tillsammans krävs synnerliga skäl för att sambo ska ha rätt till övertagande av bostaden. 

Vad ska man då göra om man vill överta den andra sambons lägenhet som har varit er gemensamma bostad men inte samboegendom. För att förtydliga vilken typ av bostad det rör sig om så har du förmodligen flyttat in hos din sambo som hade lägenheten innan ni träffades. Detta får i alla fall anses vara det vanligaste scenariot. Om du vill ta över den lägenheten så ska du begära detta inom ett år från det att samboförhållandet upphörde eller om du redan har flyttat från bostaden inom tre månader. För det fall man vill framställa ett sådant krav är det viktigt att känna till att den övertagande sambon ska betala fullt pris för bostadsrätten. Om det är en hyreslägenhet som ni har bott i ska ingen ersättning i samband med övertagandet lämnas då det är straffbelagt att överlåta en hyresrätt mot ersättning. Jag får ofta frågor om detta avseende att den ena sambon kräver att bli utköpt ur hyresrätten och då kan det vara bra att känna till att det är straffbart och att du kan ha rätt att ta över den ändå rent juridiskt.


Sammanfattning:

 • Huvudregel är att en bostad som inte inskaffats gemensamt men som ändå används för gemensamt bruk inte ska ingå i bodelningen.
 • Även om bostaden inte ska ingå i bodelningen kan den sambon som bäst behöver bostaden få överta bostaden förutsatt att det är en bostadsrätt eller hyresrätt.
 • Har samborna inte barn krävs det mycket starka skäl för att sambon ska få överta bostaden.
 • Den som ska överta bostadsrätten måste betala full ersättning för bostadens värde.
 • Sambor kan inte avtala bort denna rätten då den är tvingande enligt lag.
 • Den sambo som vill överta bostaden måste begära det inom ett år.
 • Om sambon har flyttat ut från bostaden, måste begäran göras inom tre månader därefter.
 • Tidsfristen på ett år gäller inte i de fall då den sambon som står på bostaden dör och den efterlevande sambon bor kvar i lägenheten.


Ordlista 

Arvslott - En arvinges del av den avlidnas kvarlåtenskap. 

Bodelning - En bodelning mellan sambor blir aktuell först när samboförhållandet upphör. För att en bodelning ska komma till stånd krävs att någon av parterna begär en sådan inom ett år från det att samboförhållandet upphör. 

Förmånstagare - Beteckningen för den eller de personer som tar emot eller ska få utfallande försäkringsbelopp på grund av förmånstagarförordnande till försäkring. Det är försäkringstagaren (ägaren) som bestämmer vem som ska vara förmånstagare. 

Gemensam bostad - För att en sambobostad ska klassas som gemensam krävs att den förvärvats av samborna gemensamt och att bostaden är avsedd att vara deras permanenta bostad. Sommarstugor omfattas därför inte av sambolagen. 

Gemensamt bohag - Till exempel möbler och hushållsmaskiner som samborna köpt för gemensamt bruk. 

Kvarlåtenskap - Den egendom som tillhört en avliden person, vilken fördelas i arv. 

Laglott - Den lagstadgade rätten för en bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. Enligt detta lagskydd anses en bröstarvinge fått skydd för åtminstone hälften av vad bröstarvingen skulle ha rätt till enligt lag. 

Sambo - Ett samboförhållande innebär att ett ogift par lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållande och har gemensamt hushåll. 

Samboavtal - Sambor kan genom ett samboavtal bestämma vad som ska och inte ska delas vid en bodelning vid en eventuell framtida separation. 

Samboegendom - Beteckningen för sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning.

Sambolagen - Den lag som är tillämplig på samboförhållanden. 

Sambors arvsrätt - Sambor ärver inte varandra oavsett hur länge de har varit tillsammans eller om de har barn ihop.